สายตรงอธิการบดี ทักท้วง / ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

** ท่านสามารถ ทักท้วง ร้องเรียน หรือ ให้ข้อเสนอแนะ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนครับ **Security Code: ** กรุณาระบุข้อความให้ตรงกับ Security Code **

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา
Asst.Prof.Dr.PHOTJANEE SUKCHAONA
ตำแหน่ง : อธิการบดี
Tel : 086-6270994
E-mail : photjanee@kru.ac.th , phot_it49@hotmail.com