โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 08-03-2019 12:14:31 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-03-2019 08:56:31


กิจกรรมทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“ITA-KRU Ambassador 2019”

[ .. Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ .. ] [.. Download รายละเอียดกิจกรรม ..]

วัตถุประสงค์

                กิจกรรมทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019” เป็นโครงการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

 

วิธีดำเนินการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     “ITA-KRU Ambassador 2019” โดยยื่นใบสมัครที่คณะที่นักศึกษาสังกัด  และคณะทำการคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน คณะละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกให้เหลือผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อแต่งตั้งเป็นทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019”  โดยมีวาระในการปฏิบัติงาน 2 ปี

 

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 1 - 3 ระดับปริญญาตรี

2. อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต

4. มีทักษะในการพูดและการใช้ภาษาที่ดี

5. มีบุคลิกภาพที่ดีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก

6. สามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

 

การรับสมัครและคัดเลือก

1. ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://ita.kru.ac.th

2. ส่งใบสมัครที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562

3. คณะส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้สมัคร คณะละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) ส่งถึง นายเอกชัย  กนกวจี    ณ สำนักงานงานนิติการ ชั้น 9 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562

4. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้เป็นทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ITA-KRU Ambassador 2019” ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://ita.kru.ac.th

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. ประวัติส่วนตัวด้านความซื่อสัตย์สุจริต

2. รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ

3. ทักษะการนำเสนอ การแสดงความสามารถ

4. ไหวพริบปฏิภาณ ทักษะการใช้ภาษา

 

คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสิน คือ ผู้แทนจากคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

รางวัลที่ได้รับ

1. ทุนการศึกษา จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

2. เสื้อ ITA-KRU Ambassador 2019

3. ได้รับการแสดงความยินดีจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. ได้รับเกียรติบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

หมายเหตุ

ข้อมูลที่ระบุในใบสมัครต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น หากตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อมูลเท็จจะถือว่าสละสิทธิ์

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถมาร่วมทำกิจกรรมของโครงการได้โดยไม่กระทบต่อการเรียน

การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

 

[ .. Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ .. ] [.. Download รายละเอียดกิจกรรม ..]