• วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแจกป้ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ITA-KRU NEWS for YOU แก่ ทั้ง 5 คณะ 3 หน่วยงาน
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 05-04-2021 11:16:22

 • วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 18-03-2021 13:53:03

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • โครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2021 วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิท
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 21-03-2021 14:18:43

 • ขอเชิญนักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสมัครเข้าร่วม โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2021"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-03-2021 16:35:44

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-04-2020 17:40:21

 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]
 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย