• ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 18-04-2019 13:34:44

 • 12 มีนาคม 2562 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 12-03-2019 20:26:47

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเสื้อทูตคุณธรรมความโปร่งใส ให้กับทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 20-04-2019 13:37:14

 • ป้ายคำขวัญประชาสัมพันธ์ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 18-04-2019 13:59:34

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]
 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย