ita@kru.ac.th 034-534059-60
ITA KRU Ambassador ทั้งหมด

ITA KRU Ambassador ทั้งหมดITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกกิจกรรมการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต และการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-07-2022 16:27:40 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-07-2022 16:28:18

รายละเอียด »

ITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-07-2022 16:10:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-07-2022 16:28:13

รายละเอียด »

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดทำคลิปวีดีโอทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2021 เพื่อรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน และสร้างความรู้ความเ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-01-2022 10:32:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-01-2022 10:32:11

รายละเอียด »

โครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2021 วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิท

วันที่เพิ่มข้อมูล : 19-03-2021 11:24:28 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-03-2021 14:18:43

รายละเอียด »

ขอเชิญนักศึกษามาหวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสมัครเข้าร่วม โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2021"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-03-2021 11:24:18 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-03-2021 16:35:44

รายละเอียด »

ITA-KRU Ambassador ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

วันที่เพิ่มข้อมูล : 30-01-2020 08:48:01 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-11-2020 13:25:16

รายละเอียด »

ITA-KRU Ambassador ร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” นักศึกษา วัยใส ต้ายภัยทุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-08-2019 20:11:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-08-2019 20:11:50

รายละเอียด »

กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 62 ) ITA-KRU Ambassador

วันที่เพิ่มข้อมูล : 30-07-2019 17:45:46 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-07-2019 17:46:48

รายละเอียด »

การปฏิบัติหน้าที่ทูตคุณธรรมความโปร่งใส ITA-KRU Ambassador ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 24 เม.ย.62

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-04-2019 10:57:18 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-04-2019 10:57:18

รายละเอียด »

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเสื้อทูตคุณธรรมความโปร่งใส ให้กับทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 20-04-2019 13:37:14 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-04-2019 13:37:14

รายละเอียด »

ป้ายคำขวัญประชาสัมพันธ์ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 18-04-2019 13:56:06 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-04-2019 13:59:34

รายละเอียด »

การประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019" วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 29-03-2019 16:27:41 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-03-2019 16:28:50

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 28-03-2019 13:25:05 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-03-2019 13:27:25

รายละเอียด »

โครงการประกวดทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี "ITA-KRU Ambassador 2019"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 08-03-2019 12:14:31 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-03-2019 08:56:31

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1