ita@kru.ac.th 034-534059-60
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ความร่วมมือของ มรภ.กาญจนบุรี กับหน่วยงานภายนอกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิการต่อต้่านการทุจริต กับ นายกสโมสรนักศึกษาหรือประธานนักศึกษาในสถาบันการศึกษา [ Download ]
2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิการต่อต้่านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต [ Download ]
3) บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่าง สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]
4) เกียรติบัตร "วันต่อต้านคอรัปชันสากล(ประเทศไทย)" [ Download ]
5) แบบตอบรับการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]
2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย [ Download ]
3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ Download ]
4) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]