ita@kru.ac.th 034-534059-60


 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับกับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนักต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-03-2024 04:06:46

 • วันที่ 21-23 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-03-2024 04:01:29

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • ITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกกิจกรรมการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต และการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-07-2022 16:28:18

 • ITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-07-2022 16:28:13

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-04-2020 17:40:21

 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์รับข้อร้องเรียน มรภ.กาญจนบุรี

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ติดต่อราชการหรือ ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์รับข้อร้องเรียน" ขึ้น

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มรภ.กาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี