ita@kru.ac.th 034-534059-60
ติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน ITA KRU

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับ ปี คะแนน
(ผลคะแนนจาก ปปช.)
Download
1). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565 79.15  
2). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 90.46  
3). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2563 88.85 รายงานผล
4). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 91.37 รายงานผล
5). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2561 78.46 รายงานผล
6). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2560 75.57 -
7). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2559 51.15 รายงานผล