ita@kru.ac.th 034-534059-60


นิทรรศการคนดีศรีเหลืองทอง 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล“คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 30-06-2022 12:36:31 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-06-2022 12:36:31


นิทรรศการคนดีศรีเหลืองทอง 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล“คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โดยได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ณ ตึก 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี