ita@kru.ac.th 034-534059-60


กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-09-2022 07:28:09 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-09-2022 07:28:09


กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม