ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมการรายงานผลการทำงาน ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-09-2022 07:32:10 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-09-2022 07:32:10


วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมการรายงานผลการทำงาน ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินฯในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม