ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-12-2022 09:29:13 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-12-2022 09:29:13


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมและความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมินฯในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม