ita@kru.ac.th 034-534059-60


คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ "KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-12-2022 09:36:04 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-12-2022 09:36:04


คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ "KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม ถ่ายภาพรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการโพสต์ภาพถ่ายลงบน facebook และใส่ #ITAKRU  พร้อมข้อความว่า KRU Anti-Corruption และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะและรับของที่ระลึกโดยวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่UNเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกUN 191 ประเทศ รวมทั้งไทย เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ UN จึงประกาศให้ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม