ita@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-01-2023 13:53:25 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-01-2023 13:53:53


วันที่ 23-24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านการคอรัปชันทุกรูปแบบ ณ ริมเขาวัลเล่ย์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

  

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม