ita@kru.ac.th 034-534059-60


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-01-2023 14:01:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-01-2023 14:01:51


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [.. อ่านประกาศ ..]