ita@kru.ac.th 034-534059-60


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 20-03-2023 08:06:37 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-03-2023 08:06:37


????ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

** ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ

✅ตอบแบบประเมินได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o2nkw4