ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-04-2023 04:09:15 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-04-2023 08:23:30


วันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทางสำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไป

  

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม