ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 7 เมษายน 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-04-2023 08:34:10 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-04-2023 08:34:10


วันที่ 7 เมษายน 2566 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมินฯในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม