ita@kru.ac.th 034-534059-60


พิธีมอบรางวัล คนดีศรีเหลืองทอง (27 ก.ย. 66) ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-10-2023 03:46:29 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-10-2023 03:46:29


ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบดล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล“คนดีศรีเหลืองทอง” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธิติพงศ์ สุกใส รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาววิยะดา พลชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ นางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมธุรส คุ้มประสิทธิ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพัชรา มืดอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ คณะวิทยาการจัดการ นายเศรษฐวุฒิ พงษ์สะอาด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวพิชญาภัค อินโต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเรวัฒน์ - สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายศุภโชค พรมแดง สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ นางสาวสุวิมล รู้ประมาณ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ นายอดิเทพ ประดับแก้ สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการเป็นตัวอย่างอันดีและแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมและรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต "คนดีศรีเหลืองทอง"

----------------------------------

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามการทำงานและข่าวสารได้ที่

website ITA KRU : https://ita.kru.ac.th

ศูนย์รับข้อร้องเรียน : https://ita.kru.ac.th/problem/index.php

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม