ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการป

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-01-2024 05:13:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-01-2024 05:13:11


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมในการประกอบการประเมินฯ และกำกับติดตามตัวประเมินต่างๆ ในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม