ita@kru.ac.th 034-534059-60


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่า

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-01-2024 02:58:13 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-01-2024 02:58:13


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฏาคม 2567 เวลา 16.30 น. 

** ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ **

ตอบแบบประเมินได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o2nkw4

สามารถติดตามการทำงานและข่าวสารได้ที่

website ITA KRU : https://ita.kru.ac.th

#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

#itakru  ##KRU #NO #CORRUPTION