ita@kru.ac.th 034-534059-60


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับกับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนักต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-03-2024 04:06:46 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-03-2024 04:06:46


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับกับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนักต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. เพื่อร่วมกันส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 2. เพื่อร่วมกันสังเกตการณ์ การตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 3. เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้ตระหนักถึงการปฏิบัติและค่านิยมภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ” และให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นที่จะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม