ita@kru.ac.th 034-534059-60


ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-04-2019 18:38:09 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-04-2019 18:38:09


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรม ITA สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมแสดงความยินดีกับ "ทูตคุณธรรมความโปร่งใส" ITA – KRU Ambassador 2019 สำหรับ ITA สัญจร จัดขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  

  

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม