ita@kru.ac.th 034-534059-60


กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

วันที่เพิ่มข้อมูล : 14-04-2020 17:40:21 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-04-2020 17:40:21


วันที่ 13 เมษายน 2563 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดย ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ 1. ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล สำหรับตั้งที่จุดให้บริการภายในหน่วยงาน จำนวน 1 ป้าย 2. สติกเกอร์รณรงค์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับติดประตูทางเข้าและหน้าแฟ้มเสนอหนังสือราชการของหน่วยงาน จำนวน 12 แผ่น เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  

  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม

 

sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop