ita@kru.ac.th 034-534059-60
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเหลืองทอง 18 มกราคม 2563 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีให้กับโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันส

วันที่เพิ่มข้อมูล : 20-01-2020 14:05:20 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-11-2020 13:26:07

รายละเอียด »

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชั่นในหัวข้อ “สุจริตและบริสุทธิ์ใจ ชาติจะพ้นภัยคอร์รัปชั่น”

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-01-2020 08:43:15 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-01-2020 13:18:58

รายละเอียด »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่อต้านการทุจริตโครงการเชิดชูเกียรติ คนดีต้องมีที่ยืน "คนดีศรีเหลืองทอง" ประจำปี 2563

วันที่เพิ่มข้อมูล : 02-01-2020 09:05:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 02-01-2020 11:10:31

รายละเอียด »

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น

วันที่เพิ่มข้อมูล : 23-12-2019 16:23:32 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-12-2019 16:23:32

รายละเอียด »

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-11-2019 14:32:34 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-11-2019 14:32:34

รายละเอียด »

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-10-2019 10:16:48 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-10-2019 10:38:31

รายละเอียด »

การเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัย...คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” นักศึกษา วัยใส ต้ายภัยทุจริต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-08-2019 19:50:30 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-08-2019 20:19:53

รายละเอียด »

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “KRU รวมพลัง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น”

วันที่เพิ่มข้อมูล : 30-07-2019 10:02:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-07-2019 10:02:24

รายละเอียด »

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

วันที่เพิ่มข้อมูล : 22-07-2019 11:33:25 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22-07-2019 11:33:25

รายละเอียด »

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้ารับโล่และเกียรติบัตรในการเป็นองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 08-07-2019 09:51:39 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 09-07-2019 14:53:29

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-07-2019 14:59:33 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-07-2019 14:59:33

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 08-05-2019 10:42:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-05-2019 10:42:50

รายละเอียด »

ภาพกิจจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 26-04-2019 10:40:36 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 26-04-2019 10:43:14

รายละเอียด »

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 18-04-2019 13:34:44 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-04-2019 13:34:44

รายละเอียด »

12 มีนาคม 2562 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-03-2019 20:25:40 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-11-2020 13:31:06

รายละเอียด »

การประชุม "การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 28-02-2019 09:21:39 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-04-2019 17:05:58

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 28-02-2019 09:10:18 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28-02-2019 09:14:14

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-02-2019 19:20:30 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-02-2019 19:20:30

รายละเอียด »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คุณณิชาภา มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่เพิ่มข้อมูล : 25-01-2019 13:20:54 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25-01-2019 13:20:54

รายละเอียด »

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-01-2019 15:24:13 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-01-2019 15:56:40

รายละเอียด »

วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กับทาง สมาคมผู้สื่อข่าวด้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-01-2019 08:43:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-01-2019 08:43:51

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-12-2018 16:44:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-12-2018 16:44:24

รายละเอียด »

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่เพิ่มข้อมูล : 13-12-2018 09:49:30 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13-12-2018 09:49:30

รายละเอียด »

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอรัปชั่น เรื่อง การจัดโครงการจัดเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย..คอร์รัปชั่น ยุค 4.0"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 21-09-2018 16:29:30 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21-09-2018 16:38:43

รายละเอียด »

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่เพิ่มข้อมูล : 19-09-2018 10:14:46 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19-09-2018 10:14:46

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 113 รายการ | จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>