ita@kru.ac.th 034-534059-60
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมดวันที่ 18 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีให้กับโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-06-2022 09:06:55 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-06-2022 09:06:55

รายละเอียด »

การประชุมการคณะอนุกรรมการ จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-06-2022 08:55:44 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-06-2022 08:55:44

รายละเอียด »

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีเหลืองทอง"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-06-2022 08:42:57 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-06-2022 08:49:46

รายละเอียด »

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผศ.เชิดชาย ดวงกมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ นายเอกชัย กนกวจี นิติกร ชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยาก

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-06-2022 08:25:22 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24-06-2022 08:26:55

รายละเอียด »

วันที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 11-04-2022 09:26:27 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-04-2022 09:28:02

รายละเอียด »

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับกับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนักต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-04-2022 16:25:32 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-04-2022 10:20:15

รายละเอียด »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy Kanchanaburi Rajabhat University)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 24-03-2022 16:57:32 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-04-2022 11:46:25

รายละเอียด »

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 18-03-2022 16:25:05 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-03-2022 16:25:05

รายละเอียด »

กิจกรรมการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต และการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ITA-KRU AMBASSADOR สัญจร POWERBOOM" 2022

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-03-2022 13:24:56 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-03-2022 13:27:03

รายละเอียด »

โครงการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ วันที่ 17-18 มกราคม 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 18-01-2022 11:01:46 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-01-2022 11:02:54

รายละเอียด »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy Kanchanaburi Rajabhat University)

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-01-2022 08:52:03 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-01-2022 08:53:09

รายละเอียด »

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ "สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน" ในพิธีมอบรางวัล " ANTI-CORRUPTION

วันที่เพิ่มข้อมูล : 20-12-2021 16:01:47 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-12-2021 16:01:47

รายละเอียด »

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการ "KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

วันที่เพิ่มข้อมูล : 14-12-2021 16:41:04 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-12-2021 16:54:54

รายละเอียด »

โครงการ KRU ต่อต้านคอร์รัปชันสากลเนื่องใน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.00 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 09-12-2021 11:57:13 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 09-12-2021 11:57:13

รายละเอียด »

กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่เพิ่มข้อมูล : 09-12-2021 11:47:16 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 09-12-2021 11:48:38

รายละเอียด »

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่เพิ่มข้อมูล : 09-11-2021 13:15:50 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 09-11-2021 13:15:50

รายละเอียด »

พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเหลืองทอง 2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติมอบโล่แสดงความยินดีให้กับโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีต้องมีที่ยืน” คนดีศรีเหลืองทอง ประจำปี 2564

วันที่เพิ่มข้อมูล : 07-09-2021 16:30:12 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-09-2021 16:30:12

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนรวม 90.46 คะแนน

วันที่เพิ่มข้อมูล : 27-08-2021 15:19:20 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 27-08-2021 15:19:20

รายละเอียด »

ผลงานชนะเลิศการประกวดเรียงความ 2564 โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่เพิ่มข้อมูล : 06-08-2021 11:39:07 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 06-08-2021 11:48:48

รายละเอียด »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ผลการประกวดเรียงความเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริต เรื่อง "สุจริตนำสู่เความเจริญ"

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-08-2021 09:30:10 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-08-2021 09:30:25

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ“สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-06-2021 15:47:21 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-06-2021 15:51:26

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีเหลืองทอง" ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน และประเภทนักศึกษา

วันที่เพิ่มข้อมูล : 11-06-2021 09:21:30 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 11-06-2021 09:22:24

รายละเอียด »

สำนักงาน ป.ป.ช. ชมเชยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันการทุจริต การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในโครงการประกวดทูตคุณธรรมควา

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-05-2021 08:56:43 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-05-2021 08:56:43

รายละเอียด »

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการแจกป้ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ITA-KRU NEWS for YOU แก่ ทั้ง 5 คณะ 3 หน่วยงาน

วันที่เพิ่มข้อมูล : 05-04-2021 11:13:24 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-04-2021 11:16:22

รายละเอียด »

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่เพิ่มข้อมูล : 18-03-2021 13:53:03 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-03-2021 13:53:03

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 113 รายการ | จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>