ita@kru.ac.th 034-534059-60
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรมทั้งหมดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-07-2018 15:52:18 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-07-2018 15:53:47

รายละเอียด »

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-06-2018 18:02:58 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-06-2018 22:09:38

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 12-06-2018 17:21:52 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-06-2018 17:35:18

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 01-06-2018 16:44:03 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-06-2018 16:44:03

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 30-05-2018 11:41:38 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-05-2018 11:41:38

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 16-05-2018 15:17:42 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16-05-2018 15:17:42

รายละเอียด »

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงนามต้านโกง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เพิ่มข้อมูล : 08-05-2018 15:19:11 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-05-2018 15:21:33

รายละเอียด »

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนายร้อยได้เข้ามาเก็บข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-05-2018 15:49:10 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-05-2018 15:50:52

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 04-05-2018 15:16:51 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04-05-2018 15:16:51

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 19-04-2018 17:35:45 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-04-2018 14:48:01

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-04-2018 16:34:02 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-04-2018 16:34:02

รายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-04-2018 16:29:09 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-04-2018 16:29:09

รายละเอียด »

ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2561

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-04-2018 16:15:07 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-04-2018 16:15:07

รายละเอียด »


จำนวนรายการทั้งหมด 113 รายการ | จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5