• วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมการรายงานผลการทำงาน ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-09-2022 07:32:10

 • กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-09-2022 07:28:09

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด.. ]


  
 • ITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกกิจกรรมการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต และการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-07-2022 16:28:18

 • ITA-KRU Ambassador 2021 ดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 01-07-2022 16:28:13

[ ITA KRU Ambassador ทั้งหมด.. ]
  
 • กิจกรรม ITA สัญจร เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-04-2020 17:40:21

 • ITA สัญจร ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 2 เม.ย. 62 )
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 03-04-2019 18:38:09

[ ITA สัญจร ทั้งหมด.. ]
 • แนะนำ video

 • ITA KRU

  ITA Info Graphics

 • สายตรงอธิการบดี

  คำถามที่พบบ่อย