สถิติการร้องเรียน | สถิติความสำเร็จในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่


สถิติการร้องเรียน ปี :
ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้ร้องเรียนแยกตามประเภทการร้องเรียน ปี 2021

ประเภทการร้องเรียน จำนวนผู้ร้องเรียน (คน) เปอร์เซน %
1. เรื่องร้องเรียน 1 33.33 %
  1.1 ) การทุจริตในหน้าที่ราชการ 1 33.33
1.2 ) การจัดซื้อจัดจ้าง 0 0.00
1.3 ) การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 0 0.00
1.4 ) การกระทำผิดวินัย 0 0.00
1.5 ) การสอน/การวัดผลการศึกษา 0 0.00
1.6 ) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 0 0.00
1.7 ) เรื่องอื่น ๆ 0 0.00
2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2 66.67 %
  2.1 ) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2 66.67
3. คำชมเชย 0 0.00 %
  3.1 ) คำชมเชย 0 0.00
จำนวนผู้ร้องเรียนทั้งหมด 3 คน