ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย


กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชยได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน
  • จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคาร ๙ ชั้น ๙ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐”
  • ทางโทรศัพท์ ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หมายเลข ๐๓๔-๕๓๔๐๕๙ ถึง๖๐ ต่อ ๑๐๐ โดยตรง หรือหน่วยงานนิติการ (นิติกร) หมายเลข ๐๓๔-๕๓๔๐๕๙ ถึง ๖๐ ต่อ ๑๓๗
  • ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ http://www.kru.ac.th/th ในเมนูหลัก ไปที่หัวข้อ “ร้องเรียน ร้องทุกข์” สายตรงอธิการบดี
  • ตู้รับฟังความคิดเห็น ของมหาวิทยาลัย อาคาร ๙ ชั้น ๑
  • Facebook ศูนย์รับข้อเรียน มรภ.กาญจนบุรี
  • จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๑๑ เป็นต้น

กรณีเป็นการร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ) ศูนย์รับข้อร้องเรียน สามารถบันทึกข้อร้องเรียนในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตามที่เห็นสมควร